24h客服熱線 0800-018365  
  
是方電訊服務費: NTD
  每月月费
首M頻寬 888元
第2M起 1288元/M
流量 無限制
※每台伺服器配置一個IP,擴充:500元/個
機櫃每月費用: NTD
  1U 4U 10U 21U 42U
機櫃費用 1000 3800 7000 12000 20000
調整電力為220V設定費$5000元/次(未稅)
增加安培數10A:每月$7500/元(未稅)